Inlägg 7

Designad designprocess

Jag tänkte berätta lite hur vi vanligtvis går tillväga i vårt designarbete. Vi jobbar enligt en utarbetad process som vi kallar the 5E-Process™, en metodik vi utformat och förfinat själva, men som bygger på ett allmänt arbetssätt som många designers jobbar enligt. Vi plockade upp detta under vår skoltid på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, där vi tog våra examen i Industrial Design Engineering. Metodiken är systematisk och ingenjörsmässig, men samtidigt ger den stort utrymme för oss att vara väldigt kreativa. Systematisk kreativitet skulle man kunna säga!

Processen bygger på att vi genom 5 steg går hela vägen från problemformulering och behovsidentifiering till färdiga produkter och lösningar. Ibland varierar det vilka steg i processen som mest fokus läggs på. Kanske är mycket data och insikter redan klara när vi inleder ett samarbete med en ny klient, då fokuserar vi istället på att ta fram många idéer och lösningar på problemet. Andra gånger handlar det om att färdigställa och lösa detaljer i en produkt som redan är långt gången. Helst arbetar vi dock igenom hela vår process, alla fem stegen, eftersom det resulterar i bäst lösningar, där vi har full förståelse för utmaningen och har möjlighet att påverka slutresultatet helt och hållet.

 

 

 

Hur går det till då?

Extract

Vi intervjuar, studerar eller på något annat sätt samlar data från användare i en given kontext och letar efter tidigare oupptäckta insikter. Utifrån dessa kan man säkerställa att de nya lösningarna man sedan tar fram uppfyller och tillfredsställer verkliga behov, och inte grundar enbart drivs att det tex. finns en ny teknik man kan använda sig av.

Explore

Insikterna vi får från Extract-fasen använder vi som grund till vårt idégenereringsarbete. Då handlar det om att skapa så många idéer som möjligt till givet problem, och gärna försöka lösa en sak i taget, inte hela problemet på en gång. Det blir enklare då. Sedan kan vi sätta samman alla ”del-idéer” till koncept som förfinas och itereras tills vi har ett antal helhetskoncept.

Evolve                                                      

Koncepten tas vidare till Evolve-fasen där vi utvecklar ett eller ett par stycken mer i detalj. Det handlar ofta om att lösa tekniska utmaningar, konstruera detaljer, eller helt enkelt iterera vidare kring valda koncept.

Evaluate

Det är viktigt att utvärdera löningarna med användarna. Det är något vi ofta gör kontinuerligt under hela vår process, så att vi inte jobbar för mycket med något som inte visar sig vara användbart. I denna fas gör vi brukartester, intervjuer eller tekniska tester för att verifiera att lösningarna håller hela vägen.

Employ

Denna sista fas innebär färdigställning för tillverkning, eller implementering om det rör sig om grafiska eller digitala lösningar. Här sker mycket arbete kring detaljlösningar, små variationer, och anpassningar för olika tillverkningsmetoder eller material.

Genom att vi arbetar oss genom alla dessa steg VET vi på förhand att resultatet alltid blir bra. Det grundar sig i noggrant identifierade behov, och vi vet också att vi under vägen utforskat och utvärderat många olika idéer och också valt de som uppfyller grundbehoven bäst. Vi brukar säga att vi katalyserar innovation – We Catalyze Innovation!

adminDesignad designprocess